Slide 1
FG Meditation Images

زمانبندی کارگاه از ایده تا عمل

 

 

باسمه تعالی

 

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

 

دانشکده علوم و فناوری های نوین پزشکی

 

دفتر استعدادها وعملکردهای درخشان

 

 

برنامه زمانبندی دوره آموزشی " از ایده تا عمل "

 

 

تاریخ

ساعت

موضوع

مدرس


 

 دوشنبه 93/3/19

 

 

 

13:40 – 13:35

 

 

تلاوت قرآن کریم

 

14:45 – 13:40

 

 

ذهن، ایده و خلاقیت

 

دکتر فرشاد نظرآقایی

 

16:15 –­ 15

 

 

 تکنیک هایی برای خلاقیت

 

 دکتر بهروز موسوی

 

16:30 – 16:15

 

 

 پذیرایی

 

17:45 – 16:30

 

 

 راهبردهای اجرایی

 

 دکتر محمد ترابی نامی

 

 

 

 

تاریخ

ساعت

موضوع

مدرس
 

 

 سه شنبه 93/3/20

  

 

13:40 – 13:35

 

 

 تلاوت قرآن کریم

 

14:45 – 13:40

 

 

 نوآوری

 

 دکتر علی نورافشان

 

16:15 –­ 15

 

 

 ثبت اختراع و تجاری سازی

 

 دکتر بیژن زارع

 

16:30 – 16:15

 

 

 پذیرایی

 

17:45 – 16:30

 

 

 

ارائه یک نمونه موفق از ایده تا اجرا

 

دکتر فرشاد نظرآقایی

 

مهندس محمد نصیری