........

انتشار مجموعه چهار جلدی ادبی، فلسفی، داستانی جنون استعاری

نویسنده: دکتر فرشاد نظرآقایی

نشر روزگار

 

 

 

 

 

جنون استعاری

سه جلد اول از مجموعه چهار جلدی ادبی، فلسفی، داستانی *جنون استعاری* از طریق نشر روزگار منتشر شد.

نویسنده: دکتر فرشاد نظرآقایی

کتاب اول:

مخمصه وجود /هستستان

کتاب دوم:

ورطه عدم/ نیستستان، پوچستان، هیچستان

کتاب سوم:

پیله انتزاع/ فلات قاره ذهنستان

کتاب چهارم:

ایالات متحده شناختی، اقلیم خودمختار هیجانی/ مَنِستان

 

کتاب اقالیم ذهن، سلاطین ذهن- منستان منتشر شد.

نویسنده: دکتر فرشاد نظرآقایی

نشر قلمکده

 

 

بروشور معرفی مدیتیشن هندسی (FG Meditation) توسط انجمن علوم اعصاب ایران- شاخه فارس

 

 

 

 

 

 

دانلود فایل بروشور معرفی مدیتیشن هندسی (FG Meditation)

 

دوره های آموزشی مدیتیشن هندسی به شکل حضوری- آنلاین همزمان

 

 

بروشور معرفی واحد مدیتیشن هندسی برپایه دینامیک مغز انستیتو سلامت دانا

 

 

 

دانلود فایل بروشور معرفی واحد مدیتیشن هندسی بر پایه دینامیک مغز

 

معرفی واحد مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز توسط دکتر محمد نامی دکترای علوم اعصاب شناختی، فارغ التحصیل دانشگاه هاروارد و موسس Brain Hub( UAE ) و انستیتو سلامت مغز دانا

 

دوره تربیت مدرس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز

 

 

 

محتوای دوره تربیت مدرس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز

 

 

دانلود فایل محتوای دوره تربیت مدرس مدیتیشن هندسی مبتنی بر دینامیک مغز

 

دوره بهسازی و انسجام ذهن

 

 

بروشور معرفی دوره های مدیتیشن هندسی برپایه دینامیک مغز توسط موسسه طب آلترناتیو سوئیس( Swiss Alternative Medicine )