مصاحبه روزنامه همشهری

 

انعکاس موثر و مثبت اخبار و فعالیتهای انجمن کاهش تنشهای فردی و اجتماعی

 

 

 

متن مصاحبه روزنامه همشهری با دکنر فرشاد نظرآقایی- یکشنبه 26 بهمن ماه- شیراز در برگزاری

 

همایش های روانشناختی و کاهش استرس پیشگام است.