تکنیکها

 

نگاهی گذرا به برخی از تکنیکهای اف جی مدیتیشن

 

 

Horizontal Linear Concentration (HLC)

 

(Horizontal Leaner Concentration (HLC

تکنیک تمرکز خطی افقی

 

 

 

 

Hyperbolic Concentration ( trunk ) (HC)

 

(Hyperbolic Concentration (trunk) (HC

تکنیک هذلولی فراگیر ناحیه تنه

 

 

 

 

Expandable Hyperbolic Angle ( up & down )

 

(Expandable Hyperbolic Angle (up & down

تکنیک زاویه هذلولی شکل بازشونده بسمت بالا و پایین

 

 

 

 

 

Nasal Angular Concentration ( NAC )

 

(Nasal Angular Concentration ( NAC

تکنیک تمرکز زاویه ای مجاری بینی

 

 

 

 

Horizontal Bi-Conical Concentration ( forehead - forth & back ) ( HBCC )

 

(Horizontal Bi-Conical Concentration ( forehead - forth & back ) ( HBCC

تکنیک تمرکز دو موقعیتی مخروطی افقی در ناحیه پیشانی

 

 

 

 

Vertical Bi-Conical Concentration ( sternum ) ( VBCC )

 

(Vertical Bi-Conical Concentration (sternum) (VBCC

تکنیک تمرکز دو موقعیتی مخروطی عمودی در جناغ سینه

 

 

 

 

Hyperbolic Concentration ( neck ) ( HC )

 

(Hyperbolic Concentration (neck) (HC

تکنیک هذلولی فراگیر ناحیه گردن

 

 

 

 

Lateral Bi-Conical Concentration ( head ) ( LBCC )

 

(Lateral Bi-Conical Concentration ( head ) ( LBCC

تکنیک تمرکز دو موقعیتی مخروطی جانبی درون سر

 

 

 

 

Bi-Conical Concentration ( arm ) ( BCC )

 

(Bi-Conical Concentration (arm) (BCC

تکنیک تمرکز دو موقعیتی مخروطی دستها

 

 

 

 

Bi-Conical Concentration ( leg ) ( BCC )

 

(Bi-Conical Concentration (leg) (BCC

تکنیک تمرکز دو موقعیتی مخروطی در پاها

 

 

 

 

Expandable Hyperbolic Angle ( leg ) ( EHA )

 

(Expandable Hyperbolic Angle (leg) (EHA

تکنیک زاویه هذلولی شکل بازشونده در پاها

 

 

 

 

Expandable Hyperbolic Angle ( up & down )

 

(Expandable Hyperbolic Angle (up & down

تکنیک زاویه هذلولی شکل بازشونده بسمت بالا و پایین

 

 

 

 

Horizontal Leaner Concentration (HLC)

 

(Horizontal Leaner Concentration (HLC

تکنیک تمرکز خطی - افقی